آموزش مجازی زبان انگلیسی ، نوعی آموزش است که یادگیرنده و معلم ممکن است از لحاظ جغرافیایی در مکانهای مختلفی قرار داشته باشند . در این مقاله برآنیم با آموزش مجازی زبان انگلیسی بیشتر آشنا شویم

آموزش مجازی زبان انگلیسی

در آموزش مجازی زبان انگلیسی ممکن است آموزش از طریق یک معلم مجازی و در یک کلاس مجازی از طریق اپلیکیشن یا محیط وب انجام گیرد. این نوع آموزش با تمام مزایایی که دارد، باید به گونه ای علمی پایه ریزی شود تا از جذابیت های لذت یادگیری زبان نکاهد . به نظر میرسد توجه به ویژگیهای انسانی و وارد نمودن آنها در محیطهای آموزش مجازی بتوان این محیطها را واقعیتر و جذابتر جلوه داد.

واضح است که در طی فرآیند آموزش، احساسات یادگیرنده تغییر میکند. احساسات مثبت در فرآیندهای تفکر نقش اساسی دارند، درحالیکه احساسات منفی میتوانند فرآیند تفکر را مختل کنند و مانع استدلال شوند( چافر ۲۰۰۴)

به عنوان مثال زبان آموزانی  که خسته یا مضطرب هستند، بر روی مطالب درسی تمرکز ندارند و نمی توانند خوب فکر کنند .

از سوی دیگر، انسانها دارای شخصیتهای متفاوتی هستند. این تفاوت شخصیت بین افراد، شیوه یادگیری زبان آنها را تحت تأثیر قرار میدهد ( جسی ۲۰۰۶ ) باید این دو مسأله (احساس و شخصیت فرد یادگیرنده) در آموزشهای مجازی زبان انگلیسی در نظر گرفته شود و روش آموزشی به کار گرفته شده در مورد هر فردی از فرد دیگر متفاوت باشدکه این مهم استفاده از سطح یادگیری و معلم خصوصی را در آموزش های مجازی الزامی می سازد . برای دست یافتن به این هدف، باید مدلسازی از عامل یادگیرنده انجام گیرد و مطابق این مدل تاکتیک مناسبی برای برخورد با او انتخاب شود.

 

 مفاهیم آموزشی در شخصیت یادگیرنده و ایجاد مدل آموزش مجازی زبان انگلیسی همراه با معلم خصوصی ( مدل اکسین چنل )

مدل آموزشی مبتنی بر احساس و شخصیت ( فتحی ۲۰۰۸) و مدل عامل استفاده از معلم خصوصی در شکل گیری مدل آموزشی مجازی زبان انگلیسی همراه با معلم خصوصی نقش دارد .  این مدل شامل ۳ ماژول است که شرح هر یک در زیر آمده است :

 انتخاب شیوه آموزشی متناسب با شخصیت یادگیرنده در آموزش مجازی زبان انگلیسی:

به طور کلی ۳ نوع محیط یادگیری وجود دارد: انفرادی، رقابتی و مشارکتی ، سیستم براساس استخراج شخصیت یادگیرنده، او را در یکی از سه گروه مستقل، مشارکت با عامل همکلاسی مجازی و یا رقابت با عامل همکلاسی مجازی قرار میدهد. ( در اکسین چنل از آزمون های دوره ای و مقایسه مجازی برای ایجاد عامل رقابت با همکلاسی مجازی استفاده شده است )

 انتخاب عامل معلم خصوصی در آموزش مجازی زبان انگلیسی:

در صورت قرار گرفتن یادگیرنده در گروه مستقل فرآیند آموزش و یادگیری شروع میشود، در غیر اینصورت ابتدا سیستم در صورت تایید زبان آموز ، یک عامل معلم خصوصی ر انتخاب نموده و سپس فرآیند آموزش و یادگیری شروع میشود. ایجاد حس معلم خصوصی به گونه ای است که باعث پیشرفت یادگیرنده در طی فرآیند آموزش می گردد.

مرحله آموزش در آموزش مجازی زبان انگلیسی:

در این ماژول مطالب درسی به صورت تمرین و در قالب ویدیو با روش انجمن آموزش اروپا در اختیار یادگیرنده، قرار داده میشود.

 

 

در روش آموزش مجازی زبان انگلیسی همراه با معلم خصوصی اکسین چنل ۴ هدف برای یادگیرنده در نظر گرفته شد.

  • گذراندن دوره آموزشی و سطوح آموزش زبان اتحادیه اروپا CERF و حل تمرینات به تنهایی و بدون دریافت کمک از عامل همکلاسی مجازی یا معلم خصوصی .
  • شرکت در آزمون های دوره ای به صورت مجازی.
  • استفاده از عامل معلم خصوصی به صورت دوره ای و در زمان بندی مشخص ، متناسب با شخصیت یادگیرنده و سطح آموزشی او .
  • شرکت در گروه ها و تور های آموزشی به صورت حضوری و همکاری بادیگران برای حل تمرینات و ایجاد حس واقعیت در یادگیرنده در زمان حضور در دوره های مجازی .

اکسین چنل برای اولین بار به زبان فارسی از عامل شخصیت بادگیرنده در کنار معلم خصوصی برای آموزش به صورت مجازی استفاده کرده است . این روش در کنار روش جامع آموزش زبان انجمن آموزش اتحادیه اروپا گامی موثر در آموزش زبان به زبان آموزان فارسی زبان در سراسر جهان خواهد بود .