کلاس های آنلاین اکسین چنل

ضمانت بازگشت وجه بدون قید و شرط بعد از یک جلسه

فیلترها


عناوین دوره ها

Pre-IELTS1
کد دوره: P.I-3-1 یکشنبه - سه شنبه از ۱۲ اسفند تا ۲۲ فروردين
۳۲۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۱۵ نفر
Pre-IELTS1
کد دوره: P.I-1-1 یکشنبه - سه شنبه از ۵ اسفند تا ۳۰ اسفند
۳۲۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۱۵ نفر
Pre-IELTS1
کد دوره: PI1-3-3 شنبه - چهارشنبه از ۳ دي تا ۲۷ دي
۳۲۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۲۰ نفر
Pre-IELTS1
کد دوره: P.I1-3-2 شنبه - چهارشنبه از ۱۲ آذر تا ۶ دي
۳۲۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۲۰ نفر
Pre-IELTS2
کد دوره: P.I/2-3 یکشنبه - سه شنبه از ۵ اسفند تا ۳۰ اسفند
۳۲۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۱۵ نفر
Pre-IELTS2
کد دوره: P.I/2-2 شنبه - چهارشنبه از ۱۵ بهمن تا ۱۶ اسفند
۳۲۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۱۵ نفر
Pre-IELTS2
کد دوره: P.I/2-1 شنبه - چهارشنبه از ۱۷ دي تا ۱۱ بهمن
۳۲۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۲۰ نفر
Pre-IELTS3
کد دوره: P.I3-1 شنبه - چهارشنبه از ۲۵ بهمن تا ۲۰ اسفند
۳۵۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۱۵ نفر
Pre-IELTS3
کد دوره: P.I3-3 شنبه - چهارشنبه از ۸ آذر تا ۳ دي
۳۵۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۲۰ نفر
Pre-IELTS4
کد دوره: P.I4-3 شنبه - چهارشنبه از ۸ آذر تا ۹ دي
۳۵۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۲۰ نفر
IELTS1
کد دوره: I1-2 شنبه - دوشنبه از ۴ بهمن تا ۱ خرداد
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۱۵ نفر
IELTS1
کد دوره: I1-3/2 یکشنبه - سه شنبه از ۲۳ دي تا ۱۹ ارديبهشت
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۱۵ نفر
IELTS1
کد دوره: I1-1 شنبه - چهارشنبه از ۸ آذر تا ۲۷ اسفند
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۲۰ نفر
IELTS2
کد دوره: I2-2 دوشنبه - پنجشنبه از ۶ بهمن تا ۱۷ خرداد
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۱۵ نفر
IELTS2
کد دوره: I2-3 شنبه - چهارشنبه از ۸ آذر تا ۲۷ اسفند
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۲۰ نفر
IELTS3
کد دوره: I3-3 شنبه - چهارشنبه از ۸ آذر تا ۲۷ اسفند
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۲۰ نفر
Elementary1(ویژه مکالمه)
کد دوره: SEL1-4 یکشنبه - سه شنبه از ۱۲ اسفند تا ۲۲ فروردين
۲۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۱۵ نفر
Elementary1(ویژه مکالمه)
کد دوره: SEL1-3 یکشنبه - سه شنبه از ۵ اسفند تا ۳۰ اسفند
۲۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۱۵ نفر
Elementary1(ویژه مکالمه)
کد دوره: SEL1-1 شنبه - چهارشنبه از ۳ دي تا ۲۷ دي
۲۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۲۰ نفر
Elementary1(ویژه مکالمه)
کد دوره: SEL1-1/2 شنبه - چهارشنبه از ۳ دي تا ۲۷ دي
۲۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۲۰ نفر
Elementary1(ویژه مکالمه)
کد دوره: SEL1-1 شنبه - چهارشنبه از ۸ آذر تا ۳ دي
۲۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۲۰ نفر
Pre_Intermediate1(ویژه مکالمه)
کد دوره: SPI1-2 شنبه - چهارشنبه از ۱۸ بهمن تا ۱۶ اسفند
۲۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۱۵ نفر
Pre_Intermediate1(ویژه مکالمه)
کد دوره: SPI2 شنبه - چهارشنبه از ۸ آذر تا ۳ دي
۲۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۲۰ نفر
Intermediate1(ویژه مکالمه)
کد دوره: SI2 شنبه - چهارشنبه از ۸ آذر تا ۳ دي
۲۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۲۰ نفر
Upper_Intermediate1(ویژه مکالمه)
کد دوره: SUI1 شنبه - چهارشنبه از ۸ آذر تا ۳ دي
۲۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۲۰ نفر
Pre-IELTS 1(معلم خصوصی)
کد دوره: P.I1 استاد: در حال بررسی
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Pre-IELTS 2(معلم خصوصی)
کد دوره: P.I2 استاد: در حال بررسی
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Pre-IELTS 3(معلم خصوصی)
کد دوره: P.I3 استاد: در حال بررسی
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Pre-IELTS 4(معلم خصوصی)
کد دوره: P.I4 استاد: در حال بررسی
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Speaking IELTS1(معلم خصوصی)
کد دوره: SB1 استاد: در حال بررسی
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Speaking IELTS2(معلم خصوصی)
کد دوره: SPI2 استاد: در حال بررسی
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Speaking IELTS3(معلم خصوصی)
کد دوره: SUI3 استاد: در حال بررسی
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Reading IELTS1(معلم خصوصی)
کد دوره: RB1 استاد: در حال بررسی
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Reading IELTS2(معلم خصوصی)
کد دوره: RPI2 استاد: در حال بررسی
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Reading IELTS3(معلم خصوصی)
کد دوره: RUI3 استاد: در حال بررسی
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Writing IELTS1(معلم خصوصی)
کد دوره: WB1 استاد: در حال بررسی
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Writing IELTS2(معلم خصوصی)
کد دوره: WPI2 استاد: در حال بررسی
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Writing IELTS3(معلم خصوصی)
کد دوره: WUI3 استاد: در حال بررسی
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
پکیج معلم خصوصی Pre-IELTS
کد دوره: PI1-4 استاد: در حال بررسی
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Elementary(ویژه مکالمه خصوصی)
کد دوره: SEL1-2 استاد: در حال بررسی
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Pre_Intermediate(ویژه مکالمه خصوصی)
کد دوره: SPI1-2 استاد: در حال بررسی
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Intermediate(ویژه مکالمه خصوصی)
کد دوره: SI1-2 استاد: در حال بررسی
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Upper_Intermediate(ویژه مکالمه خصوصی)
کد دوره: SUI1-2 استاد: در حال بررسی
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
IELTS 1(معلم خصوصی)
کد دوره: PTI.1-3 استاد: در حال بررسی
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
IELTS 2(معلم خصوصی)
کد دوره: PT.I2-3 استاد: در حال بررسی
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
IELTS 3(معلم خصوصی)
کد دوره: PT.I3-3 استاد: در حال بررسی
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
پکیج معلم خصوصی IELTS
کد دوره: IELTS1-3 استاد: در حال بررسی
۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
پکیج کامل مکالمه
کد دوره: SP1-8 استاد: در حال بررسی
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Elementary2(ویژه مکالمه)
کد دوره: SEL2-2 شنبه - چهارشنبه از ۱۸ بهمن تا ۱۶ اسفند
۲۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۱۵ نفر
Elementary2(ویژه مکالمه)
کد دوره: SEL2-1 شنبه - چهارشنبه از ۱۷ دي تا ۱۱ بهمن
۲۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: ۱۵ نفر
فیلترها


اکسین چنل را در اینستاگرام دنبال کنید

اینستاگرام اکسین چنل

برای دریافت مشاوره تلفنی و همچنین تعیین سطح رایگان، روی دکمه زیر کلیک کنید و با مشاوران ما در ارتباط باشید.

ثبت درخواست