فیلترها


عناوین دوره ها

Pre-IELTS 1(معلم خصوصی)
کد دوره: P.I1 استاد: در حال بررسی
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Pre-IELTS 2(معلم خصوصی)
کد دوره: P.I2 استاد: در حال بررسی
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Pre-IELTS 3(معلم خصوصی)
کد دوره: P.I3 استاد: در حال بررسی
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Pre-IELTS 4(معلم خصوصی)
کد دوره: P.I4 استاد: در حال بررسی
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
پکیج معلم خصوصی Pre-IELTS
کد دوره: PI1-4 استاد: در حال بررسی
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Elementary(ویژه مکالمه خصوصی)
کد دوره: SEL1-2 استاد: در حال بررسی
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Pre_Intermediate(ویژه مکالمه خصوصی)
کد دوره: SPI1-2 استاد: در حال بررسی
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Intermediate(ویژه مکالمه خصوصی)
کد دوره: SI1-2 استاد: در حال بررسی
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
Upper_Intermediate(ویژه مکالمه خصوصی)
کد دوره: SUI1-2 استاد: در حال بررسی
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
IELTS 1(معلم خصوصی)
کد دوره: PTI.1-3 استاد: در حال بررسی
۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
IELTS 2(معلم خصوصی)
کد دوره: PT.I2-3 استاد: در حال بررسی
۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
IELTS 3(معلم خصوصی)
کد دوره: PT.I3-3 استاد: در حال بررسی
۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
پکیج معلم خصوصی IELTS
کد دوره: IELTS1-3 استاد: در حال بررسی
۱۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
پکیج کامل مکالمه
کد دوره: SP1-8 استاد: در حال بررسی
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ظرفیت: خصوصی
فیلترها