زمانی که جایی میرید یا با کسی قرار دارید دیر کنید، میدونید چطور باید در زبان انگلیسی معذرت خواهی بکنید یا دلیل دیر اومدنتون رو بازگو کنید؟ همراه ما باشید با این ویدیوی آموزشی

If you are late going somewhere or meeting someone, you have to apologize and come up with a reason for it. So, how should we do it in English?

کلمات و عباراتی که در این ویدیو پیرامون معذرت خواهی در زبان انگلیسی آموختیم را با هم مرور میکنیم

Rude

گستاخ یا بی ادب

Acceptable

قابل قبول

To keep somebody waiting

کسی را منتظر نگه داشتن

To convince somebody

کسی را متقاعد کردن

Oversleep

خواب موندن