آیا امکان داره زبان انگلیسی رو به تنهایی یاد گرفت ؟ آیا در self study زبان انگلیسی مشکل دارید ؟ در این ویدیو به نکاتی مفید در مورد یادگیری زبان تنها به کمک خودمون می پردازیم .

Is it possible to learn English by oneself?
Do you have Difficulty to teach yourselves English?
In this video, we are going to learn Useful Tips To Teach Ourselves English (self-study).

در ادامه با لغات و عبارات این ویدیو بیشتر آشنا می شویم

fine-tune something

بهبود دادن یا تقویت کردن چیزی

tutor

معلم خصوصی

effective ways

روش های موثر

make a decision

تصمیمی گرفتن

set realistic goals

اهداف واقع بینانه تعیین کردن

stationary store

لوازم تحریری

dedicate

وقف کردن

lyric

متن آهنگ

unfamiliar words

کلمات نا آشنا

flick through a book

صفحات کتابی رو به سرعت نگاه کردن