کدوم درسته، بدمینتون بازی کردن، به بدمینتون رفتن، یا بدمینتون انجام دادن؟ این ویدئو رو ببینید و فعل های همراه با ورزش ها رو یاد بگیرید.

Which one is correct, play badminton, go badminton, or do badminton?
Watch this video to learn the verbs which come with sports.

cross word puzzle

جدول کلمات متقاطع

board games

بازی های تخته ای

توی قسمت نظرات میتونید مثال های خودتون رو توی زمان حال ساده و گذشته ی ساده بنویسید و از قیدهای تکرار هم استفاده کنید.

always

usually

sometimes

hardly ever

never