همه ما باید سخت کوشی و اراده را از فاطمه حمامی بیاموزیم ، هنرمندی که میتواند الهام بخش همه ما باشد ! همراه ما باشید با این ویدیوی آموزشی

What an inspiration!
I personally idolise Fatemeh’s determination and perseverance!
Tell us what you think about her endeavour in the comment section.

شخصا اراده و سخت کوشی فاطمه رو ستایش میکنم.
نظرتون رو پیرمون این ویدیوی الهام بخش کامنت بذارید.

در این ویدیوی آموزشی عبارات زیر را آموختیم

The phrase ‘Against all odds’ means despite very low probability; in a most unlikely way.

عبارت  ” Against all odds ” به معنی علیرغم تمام انتظارات میباشد

Hardworking

سخت کوشی

inspiration

الهام بخش