بعنوان کسانیکه رو به سوی انسان شدن داریم، باید از فرصت هامون بهره ببریم، به مشکلات غلبه کنیم و همواره بسوی اهدافمون در حرکت باشیم. در این ویدیوی آموزشی همراه ما باشید

As “human-becomings”, we need to exploit our chances, overcome the difficulties, and move towards our goals on a daily basis.

در ادامه لغات آموزشی این ویدیو انگیزشی را با هم مرور میکنیم

embrace

دربرگرفتن

overcome

غلبه کردن

intuition

بینش و بصیرت

endow

اعطا کردن

exploit

بهره بردن

responsibility

مسئولیت

awaken

بیدارشدن

determine

تعیین کردن

self-confidence

اعتماد به نفس

approach

رویکرد