همراهان عزیز ما در اکسین چنل امروز در این ویدیو با نحوه ی به کار بردن زمان گرامری گذشته ساده و تفاوت آن با زمان گرامری گذشته استمراری در زبان انگلیسی می پردازیم. همراه ما باشید 

Do you remember when the earthquake shook Tehran?
what were you doing?
what did you do?
In this video, we are going to learn how to use simple past tense and realize the difference between past continuous and simple past tense.

 عبارات جدیدی که در این ویدیو دیدیم را با هم مرور میکنیم

take a shower

دوش گرفتن

run out of somewhere

از جایی در رفتن

attic

اطاق زیر شیروانی

بیشتر بخوانید : تقابل زمان گذشته استمراری و گذشته ساده past continuous vs. past simple