بهمن ماهیای عزیز تولدتون مبارک. ما همتونو دوست داریم و امیدواریم به اندازه ای عمر کنید که بتونید به دونه دونه ی آرزوهاتون برسید. امیدواریم به هرچیزی که براش می جنگید نهایتا تا امسال برسید.

Happy birthday to you all who were born in Bahman. We love you and we hope you live long enough to see all your dreams realized. Well, we hope everything you have fought for so far, comes true this year.

در ادامه با هم لغات این ویدیوی آموزشی را مرور میکنیم

To realize one’s dreams

به رویاهای خود رسیدن

To come true

به حقیقت پیوستن

To celebrate

جشن گرفتن

To be down

ناراحت بودن، دلخور بودن

To blow on candles

شمعها رو فوت کردن

To make a wish

آرزو کردن

Respectable

قابل احترام

To respect

احترام گذاشتن