در این ویدئو میخواهیم ببینیم که چطور امکان کسب درآمد آنلاین از طریق کسب و کار اینترنتی وجود داره. پس لطفاً به ما ملحق بشید و این ویدئو رو ببینید. در ادامه متن  لغات کاربردی این ویدیوی آموزشی خدمتتون ارائه شده اند 

Who knows the best way to make a million dollars online? Is it even possible to do that? There should be a way.
In this video we want say how it is possible to make a lot of money through online business. So please join us and watch this video.

کلمات کاربردی در این ویدیوی آموزشی را با هم میبینیم

Make money

پول درآوردن

Life-changing

تحول آفرین

Give something away

انفاق کردن چیزی

Subscribers

مشترکین

Entrepreneurs

کارآفرین

Intention

اراده- قصد

Audience

مخاطب

Secondary

ثانویه- کمکی