نمیتونم دوستت نداشته باشم .. آهنگی فوق العاده عاشقانه از ماندگار های مایکل جکسون که به طرز عجیبی شنیدنش لذت بخشه ، در این ویدیوی آموزشی با معنی جملات آشنا می شویم و در انتها نیز نکته گرامری این درس خدمتتون توضیح داده میشه

نکته آموزشی آهنگ مایکل جکسون رو با هم میبینیم

In the song we hear “I just can’t hold on”.
when we look this phrasal verb up in the dictionary, we see three different meanings for it:

فعلی که در بالا میبینید و در آهنگ میشنویم سه معنی متفاوت داره که در زیر میخونید:

۱. To physically grip something
Hold on to the table so that you don’t lose your balance.
۲. To wait, often used as an imperative
Hey, hold on—that’s not what I’m saying at all.
۳. To continue despite challenges
The company will not be able to hold on if we lose money again.

۱. محکم گرفتن
۲. صبر کردن، که اکثرا در حالت امری استفاده میشه
۳. ادامه دادن علیرغم موانع

متن فارسی ترانه نمیتونم دوستت نداشته باشم را با هم مرور میکنیم

Each time the wind blows

هر باد که میوزه

I hear your voice so

من صداتو می شنوم

I call your name

و صدات می کنم

Whispers at morning

نغمه هایی که هنگام صبح می شنوم

Our love is dawning

عشق ما رو شکل میدن

Heaven’s glad you came

خوشحالم که تو اومدی

You know how I feel

می دونی که چه احساسی دارم

This thing can’t go wrong

این احساس نمی تونه اشتباه باشه

I’m so proud to say I love you

من افتخار میکنم که بگم دوستت دارم

Your love’s got me high

عشق تو به من انگیزه می ده

I long to get by

من منتظر می مونم

This time is forever

اینبار برای همیشه با هم می مونیم

Love is the answer

عشق آخرین جوابه

I hear your voice now

حالا صداتو می شنوم

You are my choice now

حالا تو انتخاب منی

The love you bring

با عشقی که برام اوردی

Heaven’s in my heart

حالا خوشبختی رو احساس می کنم

At your call, I hear harps

در صدای تو نغمه های چنگ رو می شنوم

And angels sing

و آواز خواندن فرشته ها رو

You know how I feel

می دونی که چه احساسی دارم

This thing can’t go wrong

این حس نمی تونه اشتباه باشه

I can’t live my life without you

نمی تونم بدون تو زندگی کنم

I just can’t hold on

نمی تونم بدون تو ادامه بدم

I feel we belong

حس می کنم ما به هم تعلق داریم

My life ain’t worth living

زندگی من هیچ ارزشی نداره

If I can’t be with you

اگه نتونم تو رو داشته باشم

I just can’t stop loving you

نمی تونم دوستت نداشته باشم

I just can’t stop loving you

نمی تونم دوستت نداشته باشم

And if I stop

و اگه بس کنم

Then tell me just what will I do

بهم بگو زندگی دیگه چه ارزشی داره

Cause I just can’t stop loving you

چون من نمی تونم دوستت نداشته باشم

At night when the stars shine

شب وقتی ستاره ها شروع به درخشیدن می کنن

I pray in you I’ll fine

من برات دعا می کنم

A love so true

که یه عشق واقعی نصیبت بشه

When morning awakes me

وقتی صبح بیدار میشم

Will you come and take me

تو میای و منو بغل می کنی

I’ll wait for you

من منتظرت می مونم

You know how I feel

تومیدونی که من چه حسی دارم

I won’t stop until

نمیتونم جلوشو بگیرم تا وقتی که

I hear your voice saying, “I do”

صداتو بشنوم که می گی من عاشق هستم

“I do”

دوستت دارم

This thing can’t go wrong

این حس نمیتونه اشتباه باشه

This feeling’s so strong

این احساس خیلی قویه

Well, my Life ain’t worth living

زندگی من هیچ ارزشی نداره

If I can’t be with you

اگه نتونم با تو باشم

I just can’t stop loving you

نمیتونم عاشقت نباشم

I just can’t stop loving you

نمیتونم عاشقت نباشم

And if I stop

و اگه بس کنم

Then tell me just what will I do

بهم بگو دیگه چی برام میمونه

I just can’t stop loving you

نمیتونم عاشقت نباشم

We can change all the world tomorrow

ما میتونیم تمام دنیا رو تغییر بدیم

We can sing songs of yesterday

ما میتونیم برای دیروز آواز بخونیم

I can say, “Hey, Farewell” to sorrow

من میتونم با غم خداحافظی کنم

This is my life and I

این زندگی منه و من

Want to see you for always

میخوام همیشه تو رو داشته باشم

I just can’t stop loving you (No, baby)

نمیتونم دوستت نداشته باشم، نه عزیزم

I just can’t stop loving you (If I can’t stop)

نمیتونم دوستت نداشته باشم

And if I stop

و اگه بس کنم

Then tell me just what will I do (What will I do?)

بهم بگو دیگه چی برام میمونه

I just can’t stop loving you (Without you, girl)

نمیتونم دوستت نداشته باشم

I just can’t stop loving you (You know I do)

نمیتونم دوستت نداشته باشم

And if I stop

و اگه بس کنم

Then tell me just what will I do

بهم بگو دیگه چی برام میمونه