آموزش گرامر زمان حال کامل در زبان انگلیسی

خانه » دروس آموزشی » آموزش گرامر انگلیسی » آموزش گرامر زمان حال کامل در زبان انگلیسی

زمان حال کامل برای نشان دادن ارتباط بین گذشته و حال مورد استفاده قرار میگیرد . زمان رویداد متعلق به گذشته است ولی زمان دقیق آن مشخص نیست و ما بیشتر بر روی نتیجه تمرکز داریم تا خود رویداد 

حال کامل در زبان انگلیسی

ساختار:

Have/has + done(قسمت سوم فعل)

Isabelle has never ridden a horse.

ایزابل هرگز سوار اسب نشده است.

Kamran and his wife have been to Shiraz before.

کامران و همسرش قبلا شیراز بوده اند (رفته اند).

جدول مختصری از برخی افعال برای مرور ستون سوم افعال (past participle):

Past Participle Past Present
Gone went go
seen saw see
fed fed feed
taken took take
lent lent lend
become became become

 • نکته:

در زمان فارسی اغلب در مواجهه با زمان حال کامل که شبیه به زمان ماضی نقلی ست ولی دقیقا مطابقت ۱۰۰درصدی با آن ندارد، از ساختار زیر استفاده میشود:

صفت مفعولی + شناسه های ام ای است ایم اید اند

مثال: رفته ام / خورده است / پیدا کرده اند / نوشته اید …

موارد استفاده از  زمان حال کامل :

 • برای بیان کاری که انجام شده در زمانی که هنوز به پایان نرسیده

I’ve written a rough plan this morning ( و هنوز هم صبحه )
I have worked hard this week.
It has rained a lot this year.
We haven’t seen her today.

 • کاری که در گذشته انجام شده ولی زمان آن مشخص نیست

I’ve collected plenty of information

من اطلاعات زیادی را گرد آوری کردم ( زمانش مشخص نیست ولی الان از این اطلاعات میخواهم استفاده کنم )

عبارات زمانی نظیر  ever , never , before , up to now , still , so far  برای این موضوع بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد

It’s the longest I’ve ever had to write

نکته ! اگر زمان انجام کاری در گذشته مشخص باشد باید از گذشته ساده استفاده کنیم

 • برای بیان موقعیتی که در گذشته آغاز شده است و در حال ادامه دارد

I’ve worked really hard for the last two days.

این نوع جملات معمولا همراه با for  و  since مورد استفاده قرار میگیرند

استفاده از for  برای بیان مدت طول کشیدن : For two days , For three weeks

استفاده از  since  برای بیان مقطع زمانی : Since 2001 , Since yesterday

They haven’t lived here for years.
She has worked in the bank for five years.
We have had the same car for ten years.
Have you played the piano since you were a child?

 • برای صحبت در مورد اتفاقی که در گذشته خیلی نزدیک بدون بیان زمان آن رویداده و به حال مربوط  می شوند

I’ve read all the books in the reading list and i have the notes now.

عباراتی نظیر  recently , just , already , yet برای ساخت این جملات مورد استفاده قرار میگیرند

I’ve just got up

Have you written your assignment yet ?

Have you just finished work?
I have just eaten.
We have just seen her.
Has he just left?

 • برای بیان رویداد هایی که بین بازه گذشته و حال به صورت مداوم تکرار میشوند

They have seen that film six times
It has happened several times already.
She has visited them frequently.
We have eaten at that restaurant many times.

 • برای بیان رویداد هایی که زمان آن ها مهم نیست ویا زمان آن ها رو نمیدانیم

Someone has eaten my soup!
Have you seen ‘Gone with the Wind’?
She’s studied Japanese, Russian, and English.

 • نکته:

با توجه به وجود فعل کمکی have  در ساختار زمان حال کامل، منفی کردن و سوالی کردن با استفاده از همین فعل کمکی انجام میگردد:

Have you seen the new movie?

She has not washed the dishes yet.

 • نکته:

قیدهای    yet – just – already -almost اغلب نشاندهنده زمان حال کامل هستند و نیز برای بیان مدت زمان از for  و نیز اشاره به نقطه آغاز مدت زمان از  since  استفاده میکنیم.

 • I have already washed the dishes.  . من قبلا ظرفها رو شستم ( و الان ظرفها شسته شده اند)

 • I have just washed the dishes.  من همین چند دقیقه پیش (تازه) ظرفها رو شسته ام.

 • Haven’t you washed the dishes yet?  ظرفها رو نشسته ای؟ هنوز

 • I haven’t washed the dishes yet.  هنوز ظرفها رو نشسته ام.

 • You have almost finished it.  تو تقریبا تمومش کردی.

 • They have lived in Texas for ۳ years.    آنها به مدت سه سال در تگزاس زندگی کرده اند.

 • They have lived in Texas since آنها از سال ۲۰۱۵ در تگزاس زندگی کرده اند.

 • نکته: yet اغلب در جملات سوالی و منفی بکار گرفته میشود.

با هم به برنامه آموزش گرامر  Game-show پیرامون تفاوت گذشته ساده و حال کامل گوش میکنیم

روش ساخت زمان حال کامل در انگلیسی

استفاده از زمان حال کامل در فیلم های انگلیسی زبان

 بیشتر بخوانید : آشنایی با روش های یادگیری زبان

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۱۱ میانگین امتیازات ۴,۱۸ از ۵)
Loading...
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۱:۲۴:۴۸

درج دیدگاه

اپلیکیشن آموزش زبان اکسین‌چنل رو نصب کن و فقط با روزی 10 دقیقه انگلیسی یاد بگیر!

دانلود
دانلود اکسین چنل