میدونید شرطی نوع سوم چطور ساخته میشه و چه مواقعی استفاده میشه؟ ویدیو رو ببینیم و یاد بگیریم. این ویدیو برای سطح B1 مناسبه.

Do you know how to make and use conditional type III? Let’s watch and learn. B1 students will find this video useful.

ساختار شرطی نوع سوم:

If + subject + had + pp, subject + would/ could/ might + have + pp

مثال هایی پیرامون ساختار 

If you had asked me, I would have told you the truth.
اگر ازم پرسیده بودی، بهت حقیقت رو گفته بودم.

I’d have been in bad trouble if Jane hadn’t helped me.
تو دردسر میافتادم اگه جین کمکم نکرده بود.

What would you have told me if I had asked you?
چی بهم میگفتی اگر ازت پرسیده بودم؟

 

در همین مبحث همراه ما باشید با :

انواع جملات شرطی

موارد استفاده شرطی نوع سوم

ساختن سوال با شرطی نوع دوم

استفاده از شرطی نوع سه برای ابراز پشیمانی