توی زبان انگلیسی صفات (adjectives) مختلفی وجود داره، در میان این صفات، بعضی از اوون‌ها برای انسان به کار میرن که به اوون‌ها صفات توصیفی افراد و یا انسان‌ها گفته میشه. در این درس آموزشی صفات توصیفی برای افراد رو با هم یاد میگیریم

صفات توصیفی افراد

صفت کلمه‌ایِ که اسم رو مورد توصیف قرار میده. صفت تو انگلیسی دقیقاً برعکس فارسی جا میگیره کنار اسم، یعنی تو فارسی اول اسم میاد بعد صفت (مثلاً کیف قهوه‌ای) اما تو انگلیسی اول صفت میاد بعد از اوون اسم میاد.. (مثلاً brown bag).

علاوه بر قبل از اسم‌ها گاهی اوقات صفت‌ها قبل یا بعد از افعال to be هم به کار میرن.

حالا با هم تعدادی از مهم‌ترین صفات توصیفی برای افراد رو میخونیم.

slimباریک اندامRedheadمو قرمز
thinلاغرbaldکچل
Fatچاقbald-headedبی مو
Fitرو فرم – متناسبbeardریش
obeseچاقی مفرطmoustacheسبیل
well-builtقوی هیکلstraight (hair)مو صاف
overweightچاقcurly (hair)مو فر
beautifulزیباfair-hairedمو روشن
tallبلندblonde-hairedمو بلوند
shortکوتاهbrown-hairedمو قهوه ای
long (hair)مو بلندdark-hairedمو تیره
short (hair)مو کوتاهbrunetteمو قهوه ای تیره
blondeبلوند
oldپیر
youngجوان
middle-agedمیانسال
prettyقشنگ
handsomeخوش تیپ
Uglyزشت
scruffyژولیده
well-dressedخوش پوش
good-lookingخوش تیپ
attractiveجذاب

 

صفاتی که خصوصیات اخلاقی افراد رو توصیف میکنند در زبان انگلیسی

smartباهوشmeanخشن
confidentمطمئنcrazyدیوانه
sensitiveحساسsensibleمعقول
calmآرامseriousجدی
hot-headedعجولhonestراستگو
impulsiveهوسیdishonestمتقلب
cheerfulخوشروgood-humoredخوش خلق
generousبخشندهbad-temperedبد خلق
kindمهربانmoodyدمدمی
hard-workingسخت کوشhappyخوشحال
lazyتنبلunhappyغمگین
cleverباهوشstupidاحمق
intelligentباهوشoutgoingخوش برخورد
unintelligentکم هوشcautiousمحتاط
arrogantمتکبرadventurousماجراجو
snobbishپر افادهshyخجالتی
introvertedدرونگراimpoliteبی ادب
extrovertedبرونگراemotionalاحساساتی
easy-goingخودمانیfunnyبامزه
rudeپرروwittyشوخ
cheekyپر روcrudeخام
bad-manneredبی نزاکتboringکسل کننده
politeمودبpatientصبور
impatientناشکیباunfriendlyغیر دوستانه
sophisticatedفرهیختهconceitedخود پسند
friendlyدوستانهmodestفروتن
braveشجاعtalentedبا استعداد
cowardترسوobedientفرمانبردار
absent-mindedحواس پرتdisobedientسرکش
principledپای بند اصولworriedنگران
corruptفاسدdepressedافسرده
unscrupulousبی مرامexcitedهیجان زده
happyخوشحالboredبی حوصله
sadغمگینfed upبه ستوه آمده
miserableبدبختpleasedخوشوقت
delightedحظ کردهdisappointedناامید
surprisedغافلگیرenthusiasticمشتاق
astonishedشگفت زدهrelaxedآسوده
stressedمضطربtiredخسته
anxiousعصبیwearyبیزار
exhaustedاز پای درآمدهannoyedآزرده
angryعصبانیdisgustedمتنفر
furiousخشمگینmiserableبدبخت
lividکوفتهfunnyخنده دار
worriedنگرانpatientصبور
wittyشوخimpatientبی صبر / عجول
depressedافسردهboredبی حوصله
boringکسل کنندهfed upبه ستوه آمده / اعصاب خورد شده
excitedهیجان زدهsophisticatedپخته / با تجربه
pleasedراضیcheekyپر رو
crudeخام / بی تجربهmodestفروتن / متواضع
delightedخرسندrelaxedآرام
surprisedمتعجب / غافلگیر شدهbraveشجاع
astonishedشگفت زده / متحیرstressedپر استرس / پریشان خاطر
disappointedنا امیدanxiousمضطرب / دلواپس
enthusiasticمشتاق / پر شور و شوقtiredخسته
talentedبا استعدادangryعصبانی
wearyخستهfuriousخشمگین
exhaustedخیلی خستهlividخشمگین
annoyedدلخور / رنجیدهdisgustedمنزجر شده
obedientمطیع / حرف گوش کنdisobedientسرکش
principledمعتقد / پایبندcorruptفاسد
unscrupulousبی پروا