توی این ویدئو با قیود تکرار آشنا می‌شیم، این قیود کمک می‌کنن میزان تکرار و تناوب یک اتفاق رو بببینیم. ویدیو رو ببینید و با ادامه درس همراه ما باشید

 

قید تکرار همان‌طور که در ویدئو می‌بینیم، نوعی قید زمان است. در این ویدئو نوع نامعین آن مثل usually، always، و… را می‌بینیم، اما قید زمان نوع معین هم دارد. به طور مثال، قید زمان معین عبارتست از hourly، annually، daily و… .

محل قرارگیری قیدهای تکرار قبل از فعل‌ اصلی است، اما در صورت وجود فعل to be، قید بعد از فعل to be  می‌آید. در مواردی که فعل‌های کمکی مثل can، would، might و… در جمله داریم، قیدهای تکرار بین فعل کمکی و فعل اصلی می‌آید. در بعضی موارد می‌توانیم از قیود زمان در ابتدای جملات استفاده کنیم. قیود usually، normally، often، frequently، sometimes، occasionally قابلیت استفاده در ابتدای جمله را دارند.

مثل:

Occasionally, I like to eat French food.

اما بعضی از قیود تکرار قابلیت استفاده در ابتدای جمله را ندارند: always, seldom, rarely, hardly, ever, never

قیدهای منفی مثل hardly ever و never باید با فعل مثبت بیایند. در جملات سوالی و منفی باید از ever استفاده کرد.