نظر شما راجع به رئیستون و محل کارتون چیه؟ دوست دارید که محل کارتون رو عوض کنید یا شما هم “اوکی” هستید؟! همراه ما باشید با یادگیری مجموعه دیگری از لغات کاربردی پیرامون محل کار در ویدیوی آموزشی اکسین چنل

What do YOU think of your boss and your office? Would you like to change it or are you “okay” with it too?!

با هم کلمات و اصطلاحات این ویدیوی آموزش زبان پیرامون محل کار را مرور میکنیم

A co-worker = a colleague

همکار

Make something up

جبران کردن چیزی

To be in the mood

سرحال بودن

All in all = In conclusion

در نتیجه

Salary = payment

دستمزد