در مکالمات روزمره انگلیسی، زمانی که بخواهیم در مورد جمله ای که بیان کرده ایم سوال بپرسیم ازQuestion Tag استفاده میکنیم، در حقیقت این نوع پرسش یک سوال در جهت تایید گرفتن یا مورد قبول بودن یا نبودن جمله ماست. ادامه درس را پس از ویدیو مطالعه بفرمایید ، این درس از مجموعه دروس رایگان آموزش زبان اکسین چنل استخراج شده است ، برای استفاده از دروس اصلی اپلیکیشن اکسین چنل را دانلود نمایید.

اینگونه سوالات به دو فرم مثبت و منفی استفاده میشود. زمانی که پرسش ما مثبت باشد ازshort question منفی استفاده میکنیم و زمانی که جمله ی ما منفی باشد ازshort question مثبت استفاده میکنیم. برای مثال :

Are you Tom, aren’t you?

He isn’t Joe, is he?

اما در استفاده از این پرسش تاییدی ، یکسری نکات کلیدی را باید رعایت کنیم :

زمانی که در برخی جمله ها علائم منفی کردن وجود نداشته باشد، اما معنای جمله منفی باشد. در این مواقع ازQuestion Tag مثبت استفاده میکنیم. برای مثال:

He never goes out with his dog, does he?

در جملات امری از Won’t استفاده می کنیم.

Open the window, won’t you?

زمانی که شروع جمله باLet’s باشد، در Question Tag ازShall استفاده میکنیم.

Let’s take the next bus, shall we?

زمانی که از ضمایر شخصی I (به معنی من) استفاده کنیم.

I am late. Aren’t I?

زمانی که Have به عنوان فعل اصلی در جمله باشد، برای انتخاب Question Tag دو انتخاب داریم که به گویش American یاBritish مربوط میشود :

British English : We have a car, haven’t we?

American English : We have a car, don’t we?

در حقیقت از Question tag زمانی استفاده میکنیم که بخواهیم از نظر مخاطبمان نیز با خبر شویم.

لغاتی که در این ویدیو یاد میگیریم:

auxiliary verb

فعل کمکی

pronoun

ضمیر

either ____ or __

یا____ یا __

confirm

تایید کردن

intonation

زیر و بمی صدا/ طرز قرائت

affirmative

مثبت

after all

خب بالاخره

vice versa

برعکس

even though

بااینکه