افکار ما هستند که خوب یا بد بودن مسائل رو تعیین میکنند. ویلیام شکسپیر
در این ویدیوی آموزشی با عبارت Make so  بیشتر آشنا میشویم

“make so” means cause something to change in a special way.
For example, “make good” means cause something to become good.

عبارت make so به معنای اینه که باعث بشیم چیزی بصورت خاصی تغییر کنه و تبدیل بشه.
برای مثال، make good یعنی باعث بشیم چیزی خوب بشه.