همه را دوست بدار، به عده کمی اعتماد کن و به هیچکس بدی نکن. ویلیام شکسپیر

در این ویدیوی آموزشی با کاربرد کلمه none بیشتر آشنا میشویم

نکته گرامری این درس را با هم مرور میکنیم

The English genius uses the word none here.
None can take either a singular or plural verb. A common misconception is that none is always singular because it is short for no one. However, it is just as likely to mean not any, implying a plural. When none is followed by a mass noun (a noun that cannot be counted or made plural) it takes a singular verb.

نابغه انگلیسی در اینجا از none استفاده کرده!
این کلمه هم با افعال مفرد استفاده میشود وهم افعال جمع. اینکه فکر کنیم none حالت کوتاه شده no one بوده و صرفا مفرد است تصور اشتباهیست. با این وجود،none به معنای not any هم استفاده میشود و معنای جمع القا میکند.
هنگامیکه این کلمه با اسامی جمع استفاده با فعل مفرد همراه میشود.