دوستان عزیز ، در ادامه دروس گرامر کاربردی مبحث پر کاربرد زمان حال استمراری رو با هم مطالعه میکنیم ، زمان حال استمراری همانگونه که از اسمش پیداست، به کاری و رویدادی اطلاق میشود که “هم اکنون”در حال استمرار و انجام است. همراه ما باشید

حال استمراری Present continuous

کاربرد زمان حال استمراری

کاربرد اصلی این زمان همان اشاره به اموری ست که در حال حاضر دارد انجام میپذیرد.

My brother is playing with his toys in his bedroom now.

برادر من الان دارد با اسباب بازی هایش در اتاق بازی میکند.

They are practicing math together at the moment.

اونا همین الان دارن باهم تمرین ریاضی انجام میدن.

We are working on a new project these days.

ما این روزها بر روی یک پروژه جدید داریم کار میکنیم.

نکته: از نشانه های اصلی حال استمراری قیدهای زمان آن میباشد:

الان Now
هم اکنون At the moment
همین الان Right now
اکنون At present
فعلا For the time being
در حال حاضر Currently
این روزها These days

البته کاربرد ثانویه آن، در مورد کاری ست که در آینده نزدیک قرار است انجام شود.

Joe is flying back home tonight.

جو امشب دارد با پرواز به خانه برمیگردد.

My best friend is getting married next weekend.

بهترین دوست من آخرهفته بعد دارد ازدواج میکند.

ساختار زمان حال استمراری:

فاعل + am/is/are + فعل + ing

We are studying English grammar now.

نکته: افعالی که به e ختم میشوند،  درهنگام اضافه نمودن ing ، آن حرف حذف میگردد.

Take = taking

البته این نکته برای افعالی که ماقبل e ، یکی از حروف صدا دار می آید صادق نیست.

See = seeing

Toe = toeing

Flee = fleeing

نکته: افعالی که به ie  ختم میشوند، در هنگام اضافه شدن ing به آنها، به شکل زیر در می آیند:

Lie = lying

Die = dying

Tie = tying

منفی کردن حال استمراری

هنگامی که در هرجمله ای از زبان انگلیسی افعال am/is/are  وجود داشته باشند، منفی کردن آن جمله بسادگی با افزودن not  به افعال فوق الذکر انجام مشود.

Nick is not waiting for you at the door. He is gone.

سوالی کردن حال استمراری

بازهم بدلیل وجود افعال am/is/are  بسادگی با جابجایی فاعل و فعل، جمله را بصورت سوالی در می آوریم.

The children are doing their homework at the moment.

Are they doing their homework at the moment?

نکته: ما در فارسی سعی میکنیم این زمان را با صرف کردن فعل داشتن بیان نماییم:

دارم می روم. I am leaving.

دارد آوازمی خواند.   He is singing.

دارند می آیند. They are coming.

داریم تمرین میکنیم.   We are practicing.