همانطور که میدانید برای اشاره به عملی که در گذشته قبل از عمل دیگری انجام شده، زمان گذشته کامل بکار میرود. در فارسی به این زمان ماضی بعید میگوییم چرا که بعیدتر(دورتر) از عمل گذشته دیگر،  روی داده است. همراه ما باشید و این درس را مطالعه نمایید

گذشته کامل

ابتدا به ساکن، نگاهی به نمودار این زمان بیندازیم:

گذشته کامل نمودار

به این دوجمله توجه فرمایید:

  1. Allen left the house at 7:45 yesterday morning.
  2. Pania called Allen at 8:00.

همانطور که میبینید، آلن در ساعت ۷:۴۵ منزلش را ترک کرد و پانیا در ساعت ۸ (یعنی یک ربع بعد) با او تماس گرفت.

حال این دو جمله را باهم ترکیب میکنیم:

Allen had left the house yesterday morning before Pania called him at 8.

همانطور که میبینید برای اشاره به عملی که در گذشته قبل از عمل دیگری انجام شده، زمان گذشته کامل بکار میرود.

در فارسی به این زمان ماضی بعید میگوییم چرا که بعیدتر(دورتر) از عمل گذشته دیگر،  روی داده است.

ساختار جملات گذشته کامل

ساختار این زمان بسیار شبیه به حال کامل است فقط با این تفاوت که بجای have/has از فعل کمکی had برای کلیه فاعلها استفاده میکنیم:

Had + Past Participle

 Lily had washed all the dishes before we got home.

Michael had prepared dinner before the guests arrived.

After I had done my homework, the light went out.

John called me after I had texted the message to him.

I talked to him after you had briefed him.

همانطور که در مثالها مشاهده نمودید، زمان گذشته کامل به همراه گذشته ساده اغلب بکار میرود.

بنابراین در این زمان، کاری که مقدم و زودتر انجام شده را با گذشته کامل و کاری که پس از آن صورت گرفت را با گذشته ساده بیان میکنیم. ویدیو زیر که پر از مثال های کاربردی است رو با هم میبینیم

منفی کردن گذسته کامل

برای منفی کردن هم فقط کافیست not را به فعل کمکی اضافه کنیم:

  • I had not seen him before we met yesterday.
  • She had not written a single essay before the teacher asked her to do so.
  • She hadn’t warned him before he left home.

سوالی کردن گذشته کامل

درساختار این زمان هم مجددا مانند حال کامل، به موجب وجود داشتن فعل کمکی had تمام تغییرات مانند منفی کردن و نیز سوالی کردن توسط این فعل کمکی انجام میگردد:

  • Had he told you about the accident before the Police arrived?
  • What had you done before you set up your own business?
  • Who had you called before you left your office?

نکته

از نشانه های این زمان میتوان به before  و after  اشاره نمود.

We were 1 minute late. We got there after the bus had left.

Who had sent the email before the boss permitted?

برخی مواقع قید when بجای after  و  before بکار میرود:

Nobody had lived there when (before) we moved in.

He resigned when (after) they had confirmed the Disciplinary Committee’s report.