وجه سببی ها در انگلیسی به جملاتی میگویند که خودمان انجام دهنده آن نیستیم و کار را بر عهده دیگران قرار میدهیم  ، ابتدا ویدیوی زیر از فیلم  Forrest Gump رو با هم ببینیم و سپس بیشتر پیرامون وجه سببی و کاربرد آن در این فیلم صحبت میکنیم

در وجه سببی کار را بر عهده دیگران قرار میدهیم انجام دهند حال یا به خاطر تبحر نداشتن در آن کار ویا به خاطر مجبور کردن و مورد التزام قرار دادن کسی که در کل این جملات بر دو قسم هستند : الف ، وجه سببی معلوم که مشخص است کار را چه کسی برایمان انجام میدهد یا داده است و ب ، وجه سببی مجهول که در جمله مشخص نمیکنیم چه کسی آن کار را برایمان انجام داده است فقط بیان میکنیم دادیم این کار برایمان انجام شود مثلا دیروز کفشهایم را دادند تعمیر کنند اما در وجه سببی معلوم میگوییم دیروز دادم کفاشی کفشم را تعمیر کند و یا با اسم همراه میکنیم کفشم را دادم علی تعمیر کند.

نکته :

فعل get رسمی تر است .
افعال let و make نیز دو مورد دیگر از افعال سببی هستند که میتوان به جای have در جملات سببی معلوم استفاده کرد .
می توان از کلماتی از قبیل want, ask, request نیز بجای get در جملات سببی معلوم استفاده نمود.

چند مثال از وجه سببی در فیلم فارست گامپ

⇒ I had you placed here under our tree.
⇒ I had that house of your father’s bulldozed to the ground.

با لغات جدید این ویدیو بیشتر آشنا شویم

die

مردن

place somethong or someone somewhere

کسی یا چیزی را جایی قرار دادن

bulldoze

با بولدوزر جایی را خراب کردن

comb someone’s hair

موهای کسی رو شانه کردن

brush someone’s teeth

دندون های کسی رو مسواک زدن

Lieutenant

ستوان (درجه نظامی)

float around

پرسه زدن

accidental-like

به طور اتفاقی