یکی از پرکاربردترین گرامر ها در زبان انگلیسی ، گرامر زمان آینده است ، زمان آینده به سه دسته کلی تقسیم میشود:
آینده ساده ، آینده استمراری و آینده کامل ، همراه ما باشید و این درس آموزشی رو با هم ببینیم

گرامر زبان آینده

زمان آینده ساده

Simple Future Tense

این زمان برای بیان اموری که در آینده نزدیک یا دور بکار خواهد رفت، استفاده می شود. عموما ساختار این زمان با استفاده از فعل کمکی will قبل از فعل اصلی یافت می شود. مثال:

 • I will send you a postcard when I arrive there next week.
 • We will go back home tomorrow.
 • Fred will learn a new language this year.

هرچند سعی میکنیم به بیان مفصلی از این زمان بپردازیم،  در زیر به بیان کاربردهای مهم این زمان و ساختارهای دیگری از آن می پردازیم:

 الف) پیش بینی کردن Making Predictions

 ب) تصمیمات و خواسته های ناگهانی Rapid Decisions

 ج) پیشنهاد و قول Offers & Promises

 د) قرارها و هماهنگی ها  Plans

گرامر زبان آینده ساده در بخش های از فیلم های معروف

ساختار گرامر زبان آینده ساده

قبل از مرور موارد چهارگانه فوق الذکر، بهتر است به تمامی ساختارهایی که در آینده ساده ممکن است بکار روند، نگاهی گذار بیندازیم:

 • Will + do
 • Be going to + do
 • Be + doing (ساختار حال استمراری)

 

الف) پیش بینی کردن Making Predictions

برخی اوقات جهت پیش بینی می توان از این زمان استفاده نمود:

Iran will win the World Cup in 2022!

I heard the weather is going to be terribly cold next week.

در زبان انگلیسی، استفاده از to be going to  و will  برای پیش بینی امری متداول و معمول است.

نکته:

در مثالهای بالا، جمله اول در حد یک حدس است ولی جمله دوم بر اساس شواهد و دلایلی (مانند اخبار هواشناسی) بیان شده است.

ب) تصمیمات ناگهانی Rapid Decisions

 • I feel hungry. I will just order a big hamburger online.
 • Both of them are nice, but I think I’ll have the blue shirt.

ج) پیشنهاد و قول Offers & Promises

 • Will you marry me?
 • That’s truly a hard situation. I’ll help you with it.
 • Will you really support us?

د) قرارها و برنامه ها Plans

 • We’re traveling to London by car.
 • They are going to get married soon.

نکته:

اغلب برای برنامه و قرارها، از will استفاده نمی شود و to be going to و نیز ساختار حال استمراری برای بیان چنین کاربردی در آینده استفاده میگردند.