در آزمون آیلتس، به خصوص در بخش Reading یا درک مطلب نیاز به استخراج برخی اطلاعات دارید. از جمله واره های وصفی میتونید این اطلاعات را شناسایی کنید ، این ویدیو را با هم ببینیم و برای مطالعه درس به ادامه مطلب توجه نمایید

کلمات ربطی دو جمله را به هم وصل می کنند. این کلمات عبارتند از:

who, whom, which, that, whose, where, when, and why.

کلمات ربطی, عبارات وابسته ای هستند که اسم یا جملات اسمی را توصیف می کنند.

مثال:

The man who is smoking is the murderer.

مردی که سیگار می کشد, قاتل است.

در این جمله اسم (the man) توسط کلمه ربطی (who) توصیف شده است.

عبارات ربطی در هنگام تعریف یا شناسایی شخص یا شی اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهد.

✅چگونه می توان از عبارات ربطی استفاده کرد؟

آنها اطلاعات بیشتری مهیا می کنند.

توصیف کردن چیزی

مثال:

The boy who is standing there is a world champion in tennis.

پسری که اونجا ایستاده قهرمان تنیس دنیا است.

اطلاعات غیر ضروری ولی جالبی فراهم می کند.

مثال:

Michael Jackson, who was a famous singer, died of an overdose.

مایکل جکسون که خواننده معروفی بود به خاطر مصرف بیشتر از حد دارو درگذشت.

✅مثال های داخل ویدیو :

?If you’re talking about what you can feel…
?… what you can smell, taste, and see…
?This is the world that you know.
?It exists now only as part of a neural-interactive simulation … … that we call the Matrix.<

✅کلمات :

?to load

لود کردن (کامپیوتر)

?equipment

تجهیزات

?weapon

اسلحه

?simulation

شبیه سازی

?appearance

ظاهر

?residual

باقی مانده

?mental projection

تصویر ذهنی

?electrical signals

سیگنالهای الکتریکی

?to be interpreted

تفسیر شدن

?neural-interactive simulation

شبیه سازی عصبی متقابل

?human being

انسان