ترکیب آلودگی و هوای سرد خیلی جالب نخواهد بود! با هم ویدیوی زیر رو میبینیم و با چند لغت کاربردی پیرامون آب و هوا و آلودگی آشنا میشیم! 

Cold weather plus pollution…the result will not be so fascinating! Poor Tehran citizens!
Where are you from?
What’s the weather like in your hometown?
We will be so interested in your answers that you comment here.

لغات کاربردی پیرامون آب و هوا و آلودگی

Pollution

آلودگی

Annoying

آزاردهنده

Weather Forecast

پیش بینی آب و هوا

To complain

شکایت کردن

Freezing Cold

سرمای منجمد کننده


درس آموزشی مرتبط : شروع صحبت در مورد آب و هوا


درس آموزش مرتبط : اشتباهات رایج در بیان وضعیت آب و هوا