در این ویدیو با ساختار  زمان گذشته استمراری آشنا میشویم ، همراه ما باشد با آموزش زبان اکسین چنل

این مطلب برای سطح B1 مناسب می باشد

 

How to make present continuous. B1 students will find this video useful.

Affirmative statements: Subject + was/ were + verb + ing.
 You were having a party.

Negative statements: Subject + was/ were + not + verb + ing.
You were not having a party.

 Closed questions: Was/ Were + subject + verb + ing?
 Were you having a party?

 Open questions: Wh word + was/ were + subject + verb + ing?
 What were you doing?

در ادامه مبحث همراه ما باشید با :

تغییر شکل افعال با قاعده و بی قاعده در فرم گذشته

تقابل زمان گذشته استمراری و گذشته ساده past continuous vs. past simple