دوستان در این ویدیو آموزش استفاده از فعل enjoy را با هم مشاهده میکنیم. آموزش زبان اکسین چنل ، تنها اپلیکیشن آموزش زبان با روش انجمن آموزش اروپا

Guys, this video teaches us how to use the verb “enjoy” correctly.
A2 students will find this video useful.

این ویدیو برای سطح A2 مناسبه

«تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو یاد می گیریم»

I enjoy from (غلط)

I enjoy (صحیح)

example: I enjoy watching TV.

.از تماشای تلویزیون لذت میبرم