جملات شرطی نوع صفر  به بیان شرایط می پردازند: واقعیت ها، عادات، قوانین خودمان و جهان اطرافمان
ساختار: در این جملات، tense هر دو clause در زمان حال قرار می گیرد. این ویدیو آموزشی را با هم میبینیم

اگر بتونی یادبگیری که به خودت مسلط باشی، میتونی به هرچیزی غلبه کنی.

among conditionals, there is a type that is called “Zero Conditional”.
In zero conditional sentences, the tense in both parts of the sentence is the present or the simple present.
[If clause (condition)], [Main clause (result)]
If + present or simple present, present or simple present


درس آموزشی مرتبط : انواع جملات شرطی در زبان انگلیسی


درس آموزشی مرتبط : آشنایی با ساختار شرطی نوع دوم و سوم