اکسین چنلی های عزیز، این ویدئو چگونگی استفاده از کلمات پرسشی را به شما یاد میده و مناسب سطح مقدماتی می باشد

جهت دریافت مطالب آموزشی بیشتر دوره A1 را در اپلیکیشن اکسین چنل  دنبال نمایید

Guys,this lesson is A1 level and about how to ask information questions.