فکر میکنید اوقات فراغت دانش آموزان چطور میگذره ؟ به گزیده اخبار درهمین زمینه توجه کنید. این ویدیو برای سطح A2 مناسبه.

How do you think most students spend their free time? Let’s watch the main story in the news to find out. A2 students will find this video useful.

با واژگان و اصطلاحات کاربردی زبان پیرامون اوقات فراغت دانش آموزان همراه ما باشید

 Surfing the net
وب گردی
Example: Students spend a lot of time surfing the net.
دانش آموزا وقت زیادی رو صرف وب گردی میکنن.

 Back sth up
چیزی رو ثابت کردن، از چیزی دفاع کردن
Example: I like to have data to back it up.
دوست دارم با اطلاعات ثابتش کنم.

[icon name=”arrow-circle-right” class=”” unprefixed_class=””] Based on
بر پایه
Example: This study is based on data collected from over 2500 college students.
این مطالعه بر پایه داده های جمع آوری شده از ۲۵۰۰ دانشجو هست.

 Texting
پیغام دادن
Example: They asked students how many hours a week they spend texting.
از دانش آموزا پرسیدن چند ساعت در هفته صرف پیغام دادن میکنن.

 Rarely
به ندرت
They rarely use Facebook chat.
به ندرت از فیسبوک چت استفاده میکنن.

 

در همین موضوع همراه ما باشید با :

آشنایی با سبک سپری کردن اوقات فراغت افراد موفق همراه با اکسین چنل

مکالمات رایج وضروری در مورد اوقات فراغت ، بخش دوم

صحبت کردن در مورد اوقات فراغت به سبک اکسین چنل

با اکسین چنل تو اوقات فراغت، به راحتی، انگلیسی یاد بگیر