دوستان در این ویدئو با لغات جدیدی مثل “بازپخش” , “جستجوی کانال” و عبارت ” تلویزیون چی داره؟” آشنا میشید که میتونید ازشون هنگام تلویزیون دیدن استفاده کنید.

این ویدیوی آموزشی مناسب زبان آموزان سطح A1 میباشد، جهت مطالعه بیشتر اصطلاحات رادیو تلویزیونی از اپلیکیشن اکسین چنل بهره بگیرید

 

Guys, this video includes some new vocabulary and expressions you can use while you are watching TV.

«تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو نیز یاد می گیریم.»

what’s on:چی داره؟.
Example: Let’s see what’s on.
ببینیم چی داره؟

rerun: باز پخش
Example: I don’t like to watch reruns.
دوست ندارم بازپخش ببینم

surf: جستجوی کانال
Example: I do nothing, just surf TV.
کاری نمیکنم فقط کانالای تلویزیون و میبینم

The full text of the podcast Read more:

 

Lady: Oh, I’m bored. What can we do?

Man: Shall we watch TV?

Lady: Sure! Let’s see what’s on.

Man: Oh, here’s the WHEEL OF FORTUNE again.

Lady: Oh no, I hate reruns.

Man: I know, I know, you have to surf at least one hundred channels to find something you like.