در این درس قصد داریم با اصطلاحاتی پیرامون انواع مرخصی در زبان انگلیسی آشنا بشیم ، همراه ما باشید با اکسین چنل

Let’s learn about different kinds of leave in English. A2 students will find this video useful.

اصطلاحات مرخصی در زبان انگلیسی

 She’s on maternity leave
تو مرخصی زایمانه.

 He’s on paternity leave
تو مرخصی‌زایمانه. (آقا برای نگهداری از بچه)

He’s off sick today.
امروز مریضه مرخصی‌گرفته.

 I’m afraid I’m not well and won’t be able to come in today.
متاسفانه امروز حالم خوب نیست نمیام سر کار.

 

در ادامه همراه ما باشید با : اصطلاحات مربوط به بیان قوانین محل کار