برای استفاده از هردسته انواع وسایل حمل و نقل فعل های خاصی استفاده میشود. در این ویدیوی آموزش با کاربرد افعال صحیح در مدل های مختلف حمل و نقل آشنا می شویم

برای پرهیز از اشتباهات رایج لطفا ویدیو را تماشا کنید. این ویدیو برای سطح A1 مناسب است.

Do you know what people say when they want to go around? You can use Take, Ride or Drive, and also let’s learn the difference between Get in/out and Get on/off.

تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو در مورد حمل و نقل یاد می گیریم

I drive a car.

I ride my bike.

I go on foot.

I walk