چقدر در مورد جملات شرطی نوع ۰ و نوع ۱ میدونید؟ اینجا میتونید کلی اطلاعات در موردشون بگیرید. این ویدیو برای سطح A2 مناسبه.

How much do you know about conditionals type 0 and type 1? Here you can learn a lot about them. A2 students will find this video useful.
We use zero conditional to talk about things that are always true:
از شرطی نوع ۰ برای بیان حقایقی که همیشگی هستند استفاده میکنیم.

If you heat water, it boils.
اگر به آب گرما بدید، جوش میاد.

If the sun goes down, it gets dark.
اگر آفتاب بره پایین، هوا تاریک میشه.

In conditional type one, we talk about REAL and POSSIBLE situations that may or may not come true.
تو شرطی نوع اول در مورد موقعیتهای واقعی صحبت میکنیم که ممکنه اتفاق بیافتند.

If our team wins today, we are going to celebrate.
اگر تیممون بازی رو امروز ببره، جشن خواهیم گرفت.

I’ll go skiing if it snows tomorrow.
اگر فردا برف بیاد، میرم اسکی.

از همین موضوع بیشتر بدانید :

استفاده از شرطی نوع سوم برای ابراز پشیمانی

آموزش ساختار شرطی نوع سوم

موارد استفاده شرطی نوع سوم

ساختن سوال با شرطی نوع دوم