به نظر شما بزرگترین بحران زمین چیست ؟  آلودگی هوا ؟ گرم شدن زمین ؟ قطع درختان ؟!
پیشنهاد میکنیم این شاهکار را  همراه با یادگیری لغات کاربردی زبان انگلیسی در آن مشاهده کنید تا با بزرگترین و خطرناک ترین بحران های زمین آشنا شوید.

What’s the biggest crisis of the Earth in your opinion? Air pollution? Global warming? Cutting down trees?!!
I, myself, got goosebumps when I watched this video clip.
We offer you watch this masterpiece to realize the biggest and most dangerous crisis of the Earth.
please put your headphones on.

با لغات و اصطلاحات کاربردی پیرامون بحران زمین در ادامه آشنا شوید

in perspective

در مد نظر

condense

متراکم کردن

life span

طول عمر

Homo sapiens

انسان اندیشه ورز

split the atom

اتم را شکافتن

galaxy

کهکشان

drought

خشکسال

Goldilocks zone

ناحیه ای که در آن زمین در منظومه شمسی قرار گرفته به نحوی که نه زیاد از خورشید دوره و نه زیاد نزدیک .

solar system

منظومه شمسی