در حال قدم زدن توی خیابون هستید که یک توریست انگلیسی زبان رو می بینید. خیلی دوست دارید که جلو برید، سلام کنید و شروع به صحبت بکنید. اما مشکل اینجاست که نمیتونید مثل اون شخص انگلیسی رو با تسلط کامل صحبت کنید.
خب پس بهترین راه برای بهبود دانش صحبت به زبان انگلیسی چی هست؟

You are walking on the street and you see a tourist. You really like to go forward, say hi, and start talking about something. But the problem is that you can’t speak English fluently like him/her.
So, what’s the best way to improve our English speaking?

در این ویدیو با این اصطلاحات و عبارات آشنا شدیم

Fluent (adj)/ Fluently (adv)

مسلط (به عنوان صفت)/ روان، سلیس (به عنوان قید)

Believe in somebody/something

اعتماد داشتن به چیزی یا کسی

Confidence (n)/ Confident (adj)

اعتماد به نفس (به عنوان اسم)/ مطمئن، بی پروا (به عنوان صفت)

Judging somebody/ something

قضاوت کردن راجع به کسی یا چیزی

Making mistakes

مرتکب اشتباه شدن


مقاله آموزشی مرتبط :چطور خوب انگلیسی صحبت کنیم : ۱۰ توصیه ساده برای روانی فوق العاده در مکالمه