دوستان میدونید وقتی میخواهید بگید چیزی یا کسی را به جا نمیارم ولی خیلی آشناست چی میگن ؟ امروز پیرامون بیاد آوردن کسی یا چیزی صحبت میکنیم

این ویدیو برای سطح A1 مناسبه

Dear friends, do you know what you can say when you don’t remember the name of someone or something. This video gives you some tips.

تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو پیرامون بیاد آوردن می آموزیم

 can’t place something or someone.
کسی یا چیزی را به جا نمیارم
Example: I knew that man, but I just couldn’t place him.
من آن مرد را میشناسم ولی نمیتونم به جا بیارمش.

 Familiar: آشنا
Example: He is familiar, but I can’t remember where I saw him.
او آشنا به نظر میرسد ولی به خاطر نمیارم کجا او را دیده ام.

 Rings a bell: آشنا به نظر رسیدن
Example: Your face rings a bell. صورتت خیلی برام آشناست