با هم ادامه عباراتی رو ببینیم که برای بیان عدم علاقه در زبان انگلیسی استفاده میشن. همراه ما باشید با آموزش زبان اکسین چنل

Let’s learn some other informal expressions that are used to express dislike.

اصطلاحات مرتبط با عدم علاقه در زبان انگلیسی با هم میبینیم

Oh No!
Oh God!
Oh Hell!
Oh How Awful!

Vegetables really bug me.

Vegetables make me mad/ angry.

Vegetables drive me crazy.

Vegetables really annoy me.

 

در ادامه همراه ما باشید با : چند اصطلاح غیر رسمی در زبان انگلیسی برای ابراز عدم علاقه قسمت اول