این هفته داریم در مورد ‘media’ یاد میگیریم. میدونستید این کلمه جمع هست؟ اگر فقط بخوایم در مورد یک رسانه صحبت کنیم، باید از کلمه ‘medium’ استفاده کنیم. این ویدیو برای سطح B1 مناسبه.

This week we are learning about ‘media.’ But did you know that this is a plural noun? The singular form is ‘medium.’ B1 students will find this video useful.

متن ویدیوی آموزشی پیرامون Media  و  Medium  را با هم میبینیم

Hello and welcome to OxinChannel. Today we have another common mistake. As you’ve heard, we have a word ‘media.’ Where do we use it? We use media for TV, internet, television. But something that we don’t know is that the singular form of media if ‘medium.’ You can see on the board. “Television is a medium. Radio is a medium. Don’t forget these two. Thank you for watching us.

تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو یاد می گیریم

Media (plural)
Medium (singular)

Television is a medium.
Television and radio are media.