با اینکه در جملات شرطی نوع دوم در ساختاراز زمان گذشته استفاده میشود، در واقعه جمله به زمان حال دلالت میکند.

این ویدیو برای سطح B1 مناسب است.

 

 Even though the structure of any given conditional type II sentence is not in the present, it actually refers to an unreal or unrealized situation in the present.

 

تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو در جملات شرطی یاد می گیریم

 If I had a car, I would go on a road trip.

I don’t have a car NOW and I cannot go on a trip NOW.