میدونی چطور در مورد زمان بپرسی یا با ساعت ها چه حرف اضافه ای استفاده کنی؟ حرف اضافه برای زمان های مختلف را با هم می آموزیم


این ویدیو برای سطح A1 مناسبه.

Do you know how to ask about time? Do you know what preposition to use with time?
A1 students will find this video useful.

«تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو یاد می گیریم»

“at” for “time”
Example: at 8 o’clock
at 3 p.m.

برای “ساعت” ها از حرف اضافه “at” استفاده کنید.

متن این ویدیو را در ادامه بخوانید:

A: Hey Sara.
B: Hey Megan.

A: What time is the test tomorrow?
B: It begins at 8 o’clock. Are you prepared?

A: Yes, but I want to review some points. We are meeting at Mary’s house. Do you want to come?
B: Sure, thanks. Can you pick me up? I’m at my sister’s house.

A: Yes, be ready at 3 p.m.
B: Bye.

A: Bye.