وقتی در مورد اینترنت صحبت می‌کنید می‌دونید از چه حرف اضافه ای استفاده کنید؟

What preposition should you use with “the internet?” is it “on” or is it “in?”

A2 students will find this video useful.

«.تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو یاد می گیریم »

On the internet (correct) صحیح

In the internet (incorrect) غلط