میدونید چطوری به انگلیسی از کسی پیشنهاد بخوای؟ مثلا میخواید بپرسید کجا بریم ؟ یا چکار کنیم ؟

این ویدیو برای سطح B1 مناسبه.

Do you know how to ask for suggestions in English?

  چطور از کسی پیشنهاد بخوایم ، ساختار های زیر را بیاد داشته باشید

 Wh word + shall + we + verb?
What shall we do?
 Where shall we go?
 When shall we go?