ترجیح میدید تو شهر زندگی کنید یا تو حومه؟ محل زندگیتون برای فراهم کردن راحتی شما باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ در این ویدیوی آموشی به برخی لغات کاربردی انگلیسی پیرامون این موضوع می پردازیم

Do you like living in a city or in the countryside?
What are the qualities your living place needs to have in order to provide you with convenience?
As you contemplate the comment you would leave below, review this series of words concerning city life:

در ادامه برخی لغات کاربردی انگلیسی پیرامون زندگی در شهر را با هم می آموزیم

Set a discussion

گفتگو کردن

Cosmopolitan

بزرگ و جهان شمول

Perth

شهری در استرالیا

Convenience

راحتی و آسایش

Groceries

خواربار

Mobility

پویایی

Catch the bus, subway, train

سوار شدن


درس آموزشی مرتبط : آموزش لغات کاربردی انگلیسی در مورد سفر به شهر های مختلف