دوستان میدونید برای شروع صحبت با یه دوست در مورد آب و هوا چه اصطلاحات و جملاتی رو میشه به کار برد ؟

این ویدیو برای سطح A1 مناسبه

Dear friends, do you know how to start a conversation with a friend. This video gives you some tips.A1 students will find this video useful.

تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو پیرامون آب و هوا یاد می گیریم

 Through .در سراسر، در طول
Example: I hope it stays like this through the weekend.

 Would you like to + verb . این ساختار برای دعوت کردن و پیشنهاد دادن به کار میرود
Example: Would you like to join us?

Clear up: صاف شدن هوا.
Example: If the sky clears up, I will go on a family picnic.

Pleasure: لذت ، خوشی
Example: that’s a pleasure. باعث افتخاره، باعث خوشبختیه