با هم استفاده از will و be going to برای صحبت به زبان انگلیسی در مورد آینده رو تو این ویدیو ببینیم. این ویدیو برای سطح A1 مناسبه.

Let’s watch how ‘will’ and ‘be going to’ are used to talk about future in this video. A1 students will find this video useful.

به مثال های زیر پیرامون استفاده از Will و Be going to  توجه نمایید

 Are you going to the party tonight?
امشب میری مهمونی؟

What time will it start?
ساعت چند شروع میشه؟

 Who else is going to be there?
دیگه کی اونجا خواهد بود؟

 I will be there at 7 p.m.
ساعت ۷ اونجا خواهم بود.

 

در همین مبحث همراه ما باشید با : بیان برنامه های آینده با استفاده از be going to