دو جور میشه فعل Like رو برای دوست داشتن کاری بیان کرد ، مثلا میگیم من ماهیگیری رو دوست دارم و جای دیگه میخوایم بگیم من دوست دارم برم ماهیگیری ؛ میدونید فرقشون چیه ؟ همراه ما باشید با این ویدیوی آموزشی و ادامه درس در پایین

We use like + gerund (ing form) to talk about general likes
این ساختار زمانی استفاده میشود که عمومیت چیزی را بخواهند نشان دهند

We use like + infinitive to talk about more specific likes.
این ساختار زمانی استفاده میشود که در شرایط یا زمان خاصی بخواهیم فقط آن کار را انجام دهیم

این درس برای زبان آموزان A1 مناسب است

تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو پیرامون دوست داشتن یاد می گیریم

I like fishing
من ماهیگیری رو دوست دارم
(این همیشه عمومیت داره و واسه من قانون کلی هست)

I like to go fishing at the weekend
من دوست دارم آخر هفته ها برم ماهیگیری
(این یه قانون خاصه برای من و همیشه عمومیت نداره بلکه فقط آخر هفته ها دوست دارم انجامش بدم نه در طول هفته)