تا به حال شده به انگلیسی بخواید بگید ” مثل خونه راحته “؟ میدونید چی باید بگید؟ با هم این اصطلاح و دیگر اصطلاحات مربوط به خونه رو یاد بگیریم.

this clip is showing you how to say :
 ( مثل خونه راحته )
in English. Let’s learn this idiom and some more.

تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو پیرامون خانه و آپارتمان یاد می گیریم

 earn : امرار معاش کردن, کسب کردن
Example : He earns a lot of money.او پول زیادی درمیاورد

look after :  مراقبت کردن!
Example : My mother looks after my children. مادرم از بچه هام مراقبت میکند

 comfortable : راحت
Example : I’m comfortable. من راحتم

 castle : قصر
Example : build castles in the airخیال بافی کردن