از سری مجموعه آموزش زبان همره با موسیقی امروز به سراغ آهنگ ” قلب من برای همیشه خواهد تپید ” که در فیلم تایتانیک با عنوان ” My Heart Will Go On ” منتشر شد را همراه با ترجمه و نکات گرامری می آموزیم

متن آهنگ و ترجمه فارسی فیلم تایتانیک را در زیر با هم میبینیم

 

Every night in my dreams I see you, I feel you.

هر شب در رویاهایم تو را می بینم و احساس ات می کنم

That is how I know you go on.

و احساس می کنم تو هم همین احساس را داری

Far across the distance and spaces between us,

دوری، فاصله و فضا بین ماست

You have come to show you go on.

و تو این را نشان دادی و ثابت کردی

Near, far, wherever you are

نزدیک، دور، هر جایی که هستی

I believe that the heart does go on.

و من باور می کنم قلب می تواند برای این بتپد

Once more, you open the door

یک باره دیگر در را باز کن

And you’re here in my heart

و دوباره در قلب من باش

And my heart will go on and on

و قلب من همیشه و تا ابد خواهد تپید

Every night in my dreams, I see you, I feel you.

هر شب در رویاهایم تو را می بینم و احساس ات می کنم

That is how I know you go on.

و احساس می کنم تو هم همین احساس را داری

Far across the distance and spaces between us,

دوری، فاصله و فضا بین ماست

You have come to show you go on.

و تو این را نشان دادی و ثابت کردی

Near, far, wherever you are

نزدیک، دور، هر جایی که هستی

I believe that the heart does go on.

و من باور می کنم قلب می تواند برای این بتپد

Once more, you open the door

یک باره دیگر در را باز کن

And you’re here in my heart

و دوباره در قلب من باش

And my heart will go on and on.

و قلب من همیشه و تا ابد خواهد تپید

Love can touch us one time

ما می توانیم یک باره دیگر عاشق باشیم

And last for a lifetime

و این عشق می تواند برای همیشه باشد

And never let go till we’re gone.

و تا زمانی که نمردیم نمی گذاریم بمیرد

Love was when I loved you

عشق زمانی بود که من تو را دوست داشتم

One true time, I hold too.

دوران صداقت، و من تو را داشتم

In my life we’ll always go on

در زندگی من، ما همیشه خواهیم تپید

Near, far, wherever you are

نزدیک، دور، هرجایی که هستی

I believe that the heart does go on.

من باور دارم که قلب هایمان خواهد تپید

Once more, you open the door

یک باره دیگر در را باز کن

And you’re here in my heart

و تو در قلب من هستی

And my heart will go on and on

و قلب من همیشه و تا ابد خواهد تپید

You’re here, there’s nothing I fear

تو اینجا هستی، و من هیچ ترسی ندارم

And I know that my heart will go on

می دانم قلبم برای این خواهد تپید

We’ll stay forever this way

ما برای همیشه باهم خواهیم بود

You are safe in my heart

تو در قلب من در پناه خواهی بود

And my heart will go on

و قلب من برای تو خواهد تپید

And on

و خواهد تپید…

Love can touch us one time

ما می توانیم یک باره دیگر عاشق باشیم

And last for a lifetime

و این عشق می تواند برای همیشه باشد

And never let go till we’re gone.

و تا زمانی که نمردیم نمی گذاریم بمیرد

Love was when I loved you,

عشق زمانی بود که من تو را دوست داشتم

One true time, I hold too

دوران صداقت، و من تو را داشتم

In my life we’ll always go on

در زندگی من، ما همیشه خواهیم تپید

Near, far, wherever you are

نزدیک، دور، هرجایی که هستی

I believe that the heart does go on.

من باور دارم که قلب هایمان خواهد تپید

Once more, you open the door

یک باره دیگر در را باز کن

And you’re here in my heart

و تو در قلب من هستی

And my heart will go on and on

و قلب من همیشه و تا ابد خواهد تپید

You’re here. There’s nothing I fear

تو اینجا هستی، و من هیچ ترسی ندارم

And I know that my heart will go on

می دانم قلبم برای این خواهد تپید

We’ll stay forever this way

ما برای همیشه باهم خواهیم بود

You are safe in my heart

تو در قلب من در پناه خواهی بود

And my heart will go on

و قلب من برای تو خواهد تپید

And on

و خواهد تپید…

 

نکته گرامری این درس : 

When we are listening to this wonderful piece of music, we repeatedly here “go on”.
This statement refers to the fact that Rose is constantly dreaming of Jack and she hopes that the sweet dreams will always continue.
The second line of the third stanza reads:
“I believe that the heart does go on”.
The tense of this sentence is simple present.
But a question may come to the audience’s mind: What is “does” doing here?!!!
when one adds “do” or “does” to the main simple present verb, the connotation of the sentence becomes emphatic.
Here, the meaning is that Rose REALLY keeps dreaming about her love.

 

در این قطعه کم نظیر موسیقی عاشقانه مدام با لحن تأکید‌آمیز به عمق عشق اشاره میشود.
استافاده از does پیش از فعل اصلی نیز در اینجا به دلیل همین تأکید است.

 


در ادامه همراه ما باشید با : یادگیری زبان با آهنگ و ترانه : روش خودآموزی زبان با موسیقیمقاله آموزش مرتبط : آشنایی با روش های یادگیری زبان