از دوستتون قد بلندترید یا کوتاه تر؟ یه کم قد بلند ترید یا خیلی؟ در این ویدیو با تفاوت صفات مقایسه ای آشنا میشیم

این ویدیو برای سطح B1 مناسبه.

Are you taller than your friend or are you shorter?
Are you a bit taller or a lot?

در این ویدیو با واژگان زیر برای بیان صفات مقایسه ای آشنا میشیم

 A lot/ much/ far more expensive
 A lot/ much/ far less expensive

A bit/ a little/ slightly more expensive
 A bit/ a little/ slightly less expensive